Download DE Wanda

A map for Counter-Strike: Source titled Wanda.

File name File size Downloads Added
de_wanda.zip 70 MB 2 7 May 2007